Bệnh tăng acid có các dấu hiệu sau 

 

http://10.60.7.210:1062/FileLienKet/image/1062/TANG%20ACID/tang%20acid.bmphttp://10.60.7.210:1062/FileLienKet/image/1062/TANG%20ACID/tang%20acid%202.bmphttp://10.60.7.210:1062/FileLienKet/image/1062/TANG%20ACID/loi%20khuyen%20tang%20acid.bmp