Bệnh đau thắt lưng có các dấu hiệu sau 
 

http://10.60.7.210:1062/FileLienKet/image/1062/BENH%20DAU%20THAT%20LUNG/DAU%20THAT%20LUNG%201.bmphttp://10.60.7.210:1062/FileLienKet/image/1062/BENH%20DAU%20THAT%20LUNG/DAU%20THAT%20LUNG%202.bmphttp://10.60.7.210:1062/FileLienKet/image/1062/BENH%20DAU%20THAT%20LUNG/LOI%20KHUYEN%20DAU%20THAT%20LUNG.bmp