Blog

Mẫu Hợp đồng đào tạo nghề/học việc (2 Mẫu)

7

Mẫu Hợp đồng đào tạo nghề/học việc (2 Mẫu)

Hợp đồng đào tạo nghề/học việc là mẫu hợp đồng được lập ra nhằm ghi chép sự thoả thuận về quyền và nghĩa vụ giữa người đứng đầu cơ sở dạy nghề với người học nghề.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 62 Bộ luật lao động quy định hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản. Nội dung chính trong mẫu hợp đồng đào tạo nghề cần có các thông tin như:

  • Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  • Nghề đào tạo;
  • Địa điểm, thời gian và tiền lương trong thời gian đào tạo;
  • Thời hạn cam kết phải làm việc sau khi được đào tạo
  • Chi phí đào tạo và trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;
  • Trách nhiệm của người sử dụng lao động;
  • Trách nhiệm của người lao động.

1. Hợp đồng đào tạo nghề là gì?

Hợp đồng đào tạo nghề (học việc) được lập ra và ký kết giữa một bên là trung tâm đào tạo nghề và một bên là học viên theo học thỏa thuận ký kết một số điều khoản theo quy định.

Bạn đang xem: Mẫu Hợp đồng đào tạo nghề/học việc (2 Mẫu)

Theo Khoản 1 Điều 62 Bộ luật lao động 2019 quy định thì hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

2. Mẫu hợp đồng đào tạo nghề

ĐƠN VỊ…

—————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

Số: ………/HĐHN-KPLC

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ (1)

Số: …………………… ./HĐĐ TN

Bên dạy nghề: TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

CÔNG TY: …………………….…………………….……………

Đại diện: ………………….…………….…………………….……

Chức vụ: ………………………………….…………………….…

Địa chỉ: …………………….…………………….…………………

Điện thoại: …………………….……. Fax: …………………….

Mã số thuế: …………………….…………………….……………

Tài khoản số: …………………….…………………….…………

Email: ……………………. …………………….………………….

Bên học nghề: (2)

Họ và tên: ……………………………….…………………….…

Sinh ngày: …… tháng . …. năm

Trình độ văn hoá: …………….…………………….…………

Hộ khẩu thường trú tại:…………….…………………….……

Chỗ ở hiện tại: …………….…………………….………………

Giấy tạm trú số ……..do Công an ………….cấp ngày ………. tháng …….. năm ………

Điện thoại: …………………….…………………….…………

Mang CMND:………….hoặc hộ khẩu số: …………. …………

Cấp ngày……… tháng………năm………Tại: Công an …………….

Thoả thuận ký kết Hợp đồng đào tạo nghề và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Công ty đào tạo nghề…… ……………….cho anh (chị) …. ……………………….. theo đúng hợp đồng số……..từ ngày………..tháng…….. năm……..đến ngày…….tháng…….năm …….

Địa điểm học: Tại Trung tâm dạy nghề; – Công ty:………………………………..

Địa điểm học: Tại Trung tâm dạy nghề . ………………………. – Công ty: ………

Cơ sở 1: ………………………………………………………

…………………….…………………….………………

Cơ sở 2: ……………………………………………………….

…………. …………………….…………………….….

Điều 2: Chế độ học nghề

1. Thời gian học nghề: .…….tháng (=…..tuần: =…….giờ)

2. Thời gian học trong ngày:

– Sáng từ: ………………………………………………

– Chiều từ: ……………………………………………..

– Tối từ: …………………………………………………..

3. Chế độ nghỉ ngày chủ nhật và tất cả các ngày Lễ Tết theo quy định của Nhà nước.

4. Phân chuyên ngành học 1buổi/ngày.

5. Học sinh được cấp phát:

– Thẻ học viên;

– Tài liệu học tập phân Đại cương và chuyên ngành.

6. Người học được học trong điều kiện an toàn và vệ sinh theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Chi phí đào tạo (3)

Tổng chi phí đào tạo nghề là …………………………… ……………………. . đồng

(bằng chữ:………………………………………………………….. …………….. đồng)

Điều 4: Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo

Trường hợp bên dạy nghề vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng thì phải có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ chi phí đào tạo cho bên học nghề.

Điều 5: Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo (4)

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nghề, người học nghề cam kết làm việc cho công ty với thời hạn ….…………………….. năm.

Điều 6: Nghĩa vụ, quyền hạn và quyền lợi của người học

1. Nghĩa vụ:

Người học phải làm đầy đủ thủ tục nhập học và đóng học phí theo quy định mới được vào học.

Trong học tập tuyệt đối chấp hành nội quy của lớp học, quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật. Nếu vi phạm phải bồi thường toàn bộ học phí của khoá học và những tổn thất gây ra, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2. Quyền hạn:

Học viên có quyền đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng để đảm bảo quyền lợi cho mình và xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Người nhập học hoặc đang học nếu vì lý do nào đó mà chưa tham gia học được thì Công ty sẽ xét để bảo lưu và được học lại (Thời gian bảo lưu không quá 03 tháng)

3. Quyền lợi:

Người học được học tập lý thuyết và thực hành nghề đảm bảo đủ thời gian, nội dung chất lượng theo chương trình của Công ty đã đề ra theo quy định của Bộ LĐTBXH.

Người học được kiểm tra trình độ lý thuyết, tay nghề và được cấp chứng chỉ theo quy định . Những học viên có kết quả học tập tốt có nguyện vọng sẽ được giới thiệu thực tập tại các cửa hàng sửa chữa bảo hành và tiếp tục đăng ký học các lớp học nâng cao.

Điều 7: Nghĩa vụ và quyền hạn của Trung tâm dạy nghề

1. Nghĩa vụ:

Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng đào tạo nghề để người học học tập đạt hiệu quả, bảo đảm theo hợp đồng đã ký.

2. Quyền hạn:

Công ty có quyền điều chuyển người học giữa các lớp và thay đổi, tạm hoãn, kỷ luật và chấm dứt hợp đồng với các trường hợp người học vi phạm hợp đồng theo quy định của Pháp luật .

Học viên được hoặc phải chấm dứt Hợp đồng đào tạo nghề trước thời hạn trong các trường hợp (có đầy đủ giấy tờ hợp pháp và có căn cứ rõ ràng) sau đây:

+ Đi nghĩa vụ quân sự

+ Lý do sức khoẻ

+ Vi phạm Pháp luật của Nhà nước và Quy chế của Trung tâm đào tạo

Điều 8: Điều khoản chung

1. Những thoả thuận khác:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Hợp đồng đào tạo nghề có hiệu lực từ ngày…..tháng…..năm……đến ngày ….tháng….năm….

Điều 9: Hợp đồng đào tạo nghề được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản có giá trị như nhau.

+ 01 bản người học nghề giữ.

+ 01 bản Công ty ……………………………………………….. giữ.

Hợp đồng đào tạo nghề được làm tại: Công ty ………………………

Cơ sở 1: ……………………………………. ………………………….

Cơ sở 2: ………………………………………………………………..

BÊN HỌC NGHỀ

(Ký ghi rõ họ tên )

BÊN DẠY NGHỀ

(Ký ghi rõ họ tên )

3. Hợp đồng đào tạo nghề tại doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI DOANH NGHIỆP

Số: ……………

Căn cứ ……………………………………………………

Căn cứ………………………………………………………

Căn cứ cơ cấu tổ chức và Quy chế Công ty ………………………………….

Căn cứ Quy chế Trung tâm dạy nghề …………………………………………..

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm ……, tại …………………….., chúng tôi gồm:

Bên dạy nghề (sau đây gọi tắt là bên A)

Đại diện: …………………….…………………….…………………….………

Chức vụ: …………………….…………………….………………………..….

Địa chỉ: …………………….…………………….…………..….………………

Điện thoại: …………….……………………. Fax: ..…………………………..

Mã số thuế: …………………….…………………….…………….……………

Tài khoản số: ………………………. Tại Ngân hàng:…….……….…………

Bên học nghề (sau đây gọi tắt là bên B)

Sinh ngày:………………………………………………….…………………..

Trình độ văn hoá: …………………….…………………….…………………

Hộ khẩu thường trú: ………………..………….…………………….……….

Nơi ở hiện tại: …………………….………………………………….………..

Giấy tạm trú số …………….. Ngày cấp: ….………. Nơi cấp:……………

Số CMND: ……………. Ngày cấp …………….……Nơi cấp:………………

Điện thoại: ………………………………………………………….……………

Thoả thuận ký kết Hợp đồng đào tạo nghề và cam kết làm đúng các điều khoản dưới đây:

Điều 1. Nghề đào tạo

Loại nghề: …………………………………………………………………………

Thời gian đào tạo: Từ ngày…../…../……đến ngày…../…../……………….

Các giờ đào tạo được phân thành:…………………………………………….

Địa điểm đào tạo: ………………………………………………………………..

Điều 2. Thời gian học nghề

1/ Thời gian học từ thứ hai đến thứ 7:

– Sáng: từ ……… đến …….

– Chiều: từ …….. đến ………

– Tối: từ ………. đến ……….

2/ Nghỉ ngày chủ nhật và tất cả các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

3/ Học viên tham gia đào tạo nghề được cấp:

– Thẻ học viên.

– Tài liệu học tập liên quan đến các chuyên ngành đào tạo.

Điều 3. Học phí đào tạo

Tổng chi phí đào tạo nghề là ………………………………………………….. đồng.

(Bằng chữ:…………………………………………………………………………. đồng)

Bao gồm các khoản:……………………………………………………………

Phương thức thanh toán: ………………………………………………….

Điều 4. Trách nhiệm hoàn trả học phí nào tạo

Nếu bên A vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng thì phải có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ học phí đào tạo cho bên học nghề.

Điều 5. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nghề

Người học nghề được cấp chứng chỉ:……………………………

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nghề, người học nghề cam kết làm việc cho công ty với thời hạn ….…………………….. năm.

Điều 6. Quyền hạn, nghĩa vụ và quyền lợi của B

Quyền hạn

+ Trong suốt quá trình tham gia đào tạo học viên có quyền đề xuất,phát biểu và đóng góp ý kiến xây dựng để đảm bảo quyền lợi cho mình.

+ Học viên đã nhập học hoặc đang học nhưng vì lý do chính đáng mà chưa tham gia học hoặc phải ngừng học thì được xem xét để bảo lưu và học lại (Thời gian bảo lưu không quá …….tháng).

Nghĩa vụ

+ Học viên phải làm đầy đủ thủ tục nhập học đúng thời hạn và đóng học phí theo quy định mới được vào học.

+ Chấp hành nội quy của lớp học, quy chế của Trung tâm/Công ty và quy định của pháp luật trong suốt quá trình học.

Quyền lợi

+ Tất cả các chương trình đào tạo lý thuyết và thực hành đều đã được lên kế hoạc và ghi rõ trong đề cương từng chuyên ngành.

+ Trong suốt quá trình học, nếu có kết quả học tập tốt sẽ được xem xét để học các lớp nâng cao trình độ chuyên môn.

+ Trong quá trình thực hành, học viên tạo ra sản phẩm tốt sẽ được trả lương.

Điều 7. Quyền hạn và nghĩa vụ của bên A

Quyền hạn

Trung tâm/Công ty có quyền điều chuyển người học giữa các lớp và thay đổi, tạm hoãn, kỷ luật và chấm dứt hợp đồng với các trường hợp người học vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ

Bên A có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng đào tạo nghề để người học đạt hiệu quả, bảo đảm theo hợp đồng đã ký.

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng được thành lập 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký.

BÊN HỌC NGHỀ

(Ký ghi rõ họ tên )

BÊN DẠY NGHỀ

(Ký ghi rõ họ tên )

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

0 ( 0 bình chọn )

Doki

https://doki.vn
Doki giúp bệnh nhân dễ dàng lựa chọn và đặt lịch khám với bác sĩ chuyên khoa giỏi từ đó tăng hiệu quả khám chữa bệnh và giảm thời gian chờ khám

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm