Blog

Mẫu biên bản Đại hội Chi đoàn năm 2022 – 2023 (4 Mẫu)

9

Mẫu biên bản Đại hội Chi đoàn năm 2022 – 2023 (4 Mẫu)

Biên bản Đại hội Chi đoàn gồm 4 mẫu kèm theo hướng dẫn cách viết chi tiết nhất. Biên bản Đại hội Chi đoàn là biểu mẫu được lập ra nhằm ghi nhận quá trình làm việc của chi đoàn, các ý kiến góp ý và quá trình bầu cử, kết quả bầu cử lãnh đạo chi đoàn.

Ban chấp hành Đoàn bao gồm bí thư đoàn, phó bí thư đoàn, ủy viên ban thường vụ đoàn và ủy viên ban chấp hành đoàn. Ban chấp hành Đoàn là đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, thanh niên đồng thời cụ thể hóa chương trình hành động của Đoàn cấp trên thành nội dung sinh hoạt của Đoàn trường. Ngoài biên bản đại hội Chi đoàn các bạn tham khảo thêm bài tham luận về học tập trong Đại hội Chi đoàn. Vậy dưới đây là 3 mẫu biên bản và hướng dẫn cách viết chi tiết nhất, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Đại hội Chi đoàn là gì

Đại hội chi đoàn là việc tổng kết, đánh giá các hoạt động của đoàn trong một nhiệm kỳ để từ đó đưa ra được những phương hướng hoạt động động cho nhiệm kỳ tới đồng thời sẽ tiến hành bầu ban chấp hành mới để lãnh đạo chi đoàn.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản Đại hội Chi đoàn năm 2022 – 2023 (4 Mẫu)

Khi được kết nạp vào đoàn thì việc tham gia vào đại hội chi đoàn là nhiệm vụ của tất cả đoàn viên. Ban chấp hành chi đoàn sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể tùy theo khả năng của đoàn viên để tránh được việc ôm đồm công việc cũng như không để xảy ra tình trạng đoàn viên thờ ơ, không thấy được trách nhiệm của bản thân đối với đợt sinh hoạt quan trọng này.

Biên bản Đại hội Chi đoàn – Mẫu 1

ĐOÀN TRƯỜNG……….
ĐOÀN TRƯỜNG ………

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Đại hội chi đoàn – lớp ……….
Nhiệm kỳ 20…. – 20….

………., ngày …..tháng … năm…….

BIÊN BẢN
Đại hội chi đoàn – lớp nhiệm kỳ 20…. – 20….

Đại hội chi đoàn – lớp ………. nhiệm kỳ 20…. – 20…. đã làm việc … giờ … đến … giờ … ngày … tháng … năm 20…..

Đại hội có mặt … đoàn viên trên tổng số … đoàn viên được triệu tập.

Khách mời gồm có … đồng chí (ghi rõ họ tên và chức danh từng người):

1. ……………………………………………………

2. ……………………………………………………

Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch đại hội gồm … đồng chí:

1. ……………………………………………………

2. ……………………………………………………

3. ……………………………………………………

Đoàn Thư ký gồm … đồng chí.

1. ……………………………………………………

2. ……………………………………………………

Đại hội đã bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm … đồng chí; do đồng chí ……. làm Trưởng ban.

Đại hội đã biểu quyết công nhận … đồng chí đủ tư cách đại biểu, có … đại biểu bị bác bỏ tư cách, vì …………. (nếu có), có … đại biểu vắng mặt (lý do).

I. Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 20…. và phương hướng công tác nhiệm kỳ 20…. – 20…. do đồng chí………….trình bày trước đại hội.

– Về tổng kết nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, có … đồng chí phát biểu ý kiến, với các nội dung như sau (tóm tắt từng loại ý kiến):

+………………………………………………………..

+………………………………………………………..

– Đại hội đã biểu quyết các vấn đề sau (ghi rõ từng vấn đề, số phiếu hoặc tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành tại đại hội):

+………………………………………………………..

+………………………………………………………..

II. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành chi đoàn, Ban Cán sự lớp nhiệm kỳ 2015 – 20…..

BCH chi đoàn nhiệm kỳ 20….- 20…. gồm … đồng chí, đồng chí ………… đã trúng cử Bí thư (nếu có). BCS lớp nhiệm kỳ 20…. – 20…. gồm … đồng chí, đồng chí ………… đã trúng cử Lớp trưởng (nếu có).

Có biên bản kiểm phiếu kèm theo.

III. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với … đoàn viên tán thành và … đoàn viên không tán thành, có văn bản kèm theo.

Đại hội bế mạc hồi … giờ …, ngày … tháng … năm 20…..

TM. ĐOÀN THƯ KÝ  TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Biên bản Đại hội Chi đoàn – Mẫu 2

ĐOÀN TNCS……….

….…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…..tháng ……năm……

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
NHIỆM KỲ…………

Vào lúc ………… ngày ………………….

Tại Hội trường A, …………………………

BCH Đoàn đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ ………… với nội dung như sau:

1. Thành phần tham dự:

– Đoàn cấp trên:

– Lãnh đạo:

– Đoàn viên tham dự: …….. đồng chí trên tổng số đoàn viên chi đoàn ………. tỷ lệ %

2. Thành phần điều khiển đại hội:

– Chủ tọa (chủ trì đại hội): Đ/c …………….

– Thư ký đại hội: Đ/c …………………

3. Nội dung văn kiện:

a. Những vấn đề góp ý cho báo cáo hoạt động và báo cáo kiểm điểm:

b. Những vấn đề góp ý cho phương hướng hoạt động và chỉ tiêu:

4. Nhân sự:

a. Góp ý cho đề án nhân sự, biểu quyết đề án:

b. Thảo luận danh sách nhân sự:

– Ý kiến đóng góp:

– Ứng cử, đề cử:

– Biểu quyết rút tên khỏi danh sách bầu cử

c. Bầu tổ bầu cử và tiến hành bầu cử:

– Tổ bầu cử gồm:

+ …………………..Trưởng ban

+…………………..Ủy viên

+…………………..Thư ký

d. Công bố kết quả trúng cử gồm các đồng chí với số phiếu: ……….

5. Thông qua Nghị quyết đại hội, biểu quyết Nghị quyết

– Kết quả biểu quyết: ……../ ………. tỷ lệ ……….%

6. Bế mạc Đại hội:

Biên bản đại hội kết thúc vào lúc ……………ngày ………………

Thư ký

TM. Đoàn Chủ tịch

Biên bản Đại hội Chi đoàn – Mẫu 3

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Đoàn trường:……………
Chi đoàn …………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–o0o———–

…….ngày ….tháng …….năm ……….

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

1. Thời gian: …h… ngày … tháng … năm 20…….…

2. Địa điểm: ……………………….

3. Thành phần:

+/ Khách mời: – …………………………………………….

+/ Đại biểu: Tổng số Đại biểu được triệu tập: …………….….. đ/c

Tổng số Đại biểu có mặt: …………………………… đ/c

Tổng số Đại biểu vắng mặt có lý do: ………..….. đ/c

Tổng số Đại biểu vắng mặt không lý do: ……….. đ/c

II/ NỘI DUNG

Bầu Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ ………………………………………..

III/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, Quốc ca, Đoàn ca

2. Đồng chí ………………….……… – Bí thư chi đoàn tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu

3. Bầu đoàn chủ tịch Đại hội: Đoàn chủ tịch gồm 03 đồng chí:

– Đ/c………………………..……………. – Chủ tịch Đoàn chủ tịch Đại hội

– Đ/c…………………..…………………. – Uỷ viên

– Đ/c…………………………………..…. – Uỷ viên

Kết quả biểu quyết: +Nhất trí: ……………………….

+Không nhất trí: …………….

+Các ý kiến khác: ………….

4. Đoàn chủ tịch chỉ định Thư ký Đại hội gồm 01 đồng chí:

– …………………………………………..

Kết quả biểu quyết: +Nhất trí: ………………….

+Không nhất trí: ………. . .

+Các ý kiến khác: ………….

5. Bầu Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ …………….

– Hình thức bầu: Bỏ phiếu kín

– Danh sách ứng cử: ……………………………………………..

– Danh sách đề cử: ……………………………………………….

– Chốt danh sách bầu cử: ………đ/c (Có danh sách chi tiết kèm theo)

* Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Đ/c………………………….. – Trưởng ban

2. Đ/c………………………….. – Uỷ viên

3. Đ/c………………………….. – Uỷ viên

Kết quả biểu quyết thông qua DS Ban kiểm phiếu: Nhất trí: ……

Không nhất trí: …….

Các ý kiến khác: ……….

* Bỏ phiếu:

– Số phiếu phát ra: …………………

– Số phiếu thu về: ………………….

– Số phiếu hợp lệ: ………………….

– Số phiếu không hợp lệ: ……………

– Kết quả:

STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ
1 ……/…….
2 ……/…….
3 ……/…….

6. Đại biểu mời phát biểu ý kiến:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

7. Bế mạc Đại hội

Đại hội bế mạc vào ……h…… ngày …… tháng …… năm ……. tại ……, ĐHTM.

Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Biên bản Đại hội Chi đoàn – Mẫu 4

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Đoàn ……………
Chi đoàn …………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–o0o———–

…….ngày ….tháng …….năm ……….

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN ……..

NHIỆM KỲ 20… – 20……..

Vào lúc … giờ ….phút ngày … tháng …. năm 20……

Tại: Phòng hội đồng ………………………………………………………………

Chi đoàn Lê Lợi tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 20…. – 20……. với nội dung như sau:

1. Đại hội vinh dự được tiếp đón:

Đ/c: ………………………….. – Phó bí thư chi bộ

Đ/c  …………………………..  – TPT Đội TNTP Hồ Chí Minh

Đoàn viên tham dự: … đồng chí / tổng số …… đoàn viên chi đoàn

Vắng ………có lí do.

2. Thành phần điều khiển đại hội:

– Chủ tọa (chủ trì đại hội ): – Đ/c  ………………………….. – Bí thư chi đoàn

– Thư ký đại hội: – Đ/c  …………………………..  – Ủy viên chi đoàn

3. Nội dung đại hội:

– Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên của chi đoàn Lê Lợi nhiệm kỳ 20…. – 20….. và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 20….. – 20….. do đồng chí Hồ Thị Lài – Bí thư chi đoàn trình bày.

– Đại hội cũng đã nghe các ý kiến tham luận góp ý bổ sung vào báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm kỳ tới của các đoàn viên tham dự đại hội.

– Đại hội đã nghe ý kiến đóng góp của đồng chí Trần Thị Tuyết, Ngô Thị Lý

– Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí ………………………….. – Phó bí thư chi bộ nhà trường

– Đại hội nghe đồng chí Hồ Thị Lài thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội trình bày dự thảo đề án nhân sự BCH chi đoàn nhiệm kỳ 20….. – 20….. do BCH chi đoàn nhiệm kỳ 20…. – 20….. xây dựng.

– Đại hội nhất trí 100% thống nhất với dự thảo đề án về yêu cầu tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng ủy viên BCH nhiệm kỳ 20….. – 20…..

– Đại hội tiến hành ứng cử, đề cử và biểu quyết 100% thống nhất danh sách bầu BCH nhiệm kỳ 20….. – 20….. gồm các đồng chí:

1. Đ/c  …………………………..

2. Đ/c  …………………………..

3. Đ/c  …………………………..

– Đại hội biểu quyết 100% thống nhất bầu Ban kiểm phiếu gồm các đồng chí:

1. Đ/c  …………………………..  ( Trưởng ban )

2. Đ/c …………………………..

3. Đ/c  …………………………..

– Ban kiểm phiếu giới thiệu cách thức bầu cử, phiếu hợp lệ và các nội dung khác.

– Đại hội tiến hành bầu cử

– Đồng chí  …………………………..  thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:

– Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Đ/c  …………………………..

– Số phiếu tín nhiệm:…….phiếu, đạt …….%

– Số phiếu không tín nhiệm: ……… phiếu, đạt ……%

2. Đ/c  …………………………..

– Số phiếu tín nhiệm: …. phiếu, đạt …….%

– Số phiếu không tín nhiệm: ……….. phiếu, đạt ……%

3. Đ/c  …………………………..

– Số phiếu tín nhiệm:……..phiếu, đạt………%

– Số phiếu không tín nhiệm: ……… phiếu, đạt …… %

– Các đồng chí trúng cử vào BCH chi đoàn nhiệm kỳ 20….. – 20….. gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đ/c  …………………………..

2. Đ/c  …………………………..

3. Đ/c  …………………………..

4. Thông qua Nghị quyết đại hội, biểu quyết Nghị quyết:

– Đồng chí Nguyễn Miên Tường thay mặt BCH khóa mới lên cảm ơn, tuyên hứa và nhận nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết đại hội đề ra.

– Đồng chí  …………………………..  thay mặt Đoàn thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết đại hội.

– Đồng chí  …………………………..  thay mặt Đoàn chủ tịch lên hướng dẫn Đại hội thông qua Nghị quyết đại hội.

– Đại hội biểu quyết thống nhất với các chỉ tiêu dự thảo Nghị quyết đề ra.

+ Kết quả biểu quyết: …. Tỷ lệ 100%

5. Bế mạc Đại hội:

– Biên bản kết thúc vào lúc …. giờ ngày … tháng ……năm 20……

Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách ghi biên bản đại hội chi đoàn

Sau đây Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM sẽ giới thiệu đến các bạn cách ghi biên bản Đại hội Chi đoàn nhé.

– Phía bên trên cùng góc trái là thông tin đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh, chi đoàn;

– Phần quốc hiệu tiêu ngữ được trình bày ở phía bên trên cùng góc phải của văn bản; dưới đó là ngày tháng năm ghi biên bản;

– Tên của biên bản sẽ trình bày bằng chữ in hoa có dấu và căn giữa của văn bản cụ thể là BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN dưới đó sẽ ghi cụ thể là nhiệm kỳ bao nhiêu;

– Thông tin về ngày tháng năm viết biên bản, cần ghi cụ thể về thời gian, ví dụ vào lúc …giờ … phút, ngày ….tháng ….năm ….;

– Địa chỉ tổ chức đại hội cần ghi cụ thể tên và địa chỉ nơi diễn ra đại hộ chi đoàn;

– Nội dung biên bản ghi theo tiền trình thời gian tổ chức và các công việc được thực hiện trong đại hội. Cụ thể như:

– Ban chấp hành đoàn đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ II với nội dung như sau:

  • Thành phần tham dự: ghi đầy đủ các thành phần tham dự đại hội nhưu đoàn cấp trên, lãnh đạo, tổng số đoàn viên tham dự, chiếm tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm;
  • Thành phần điều khiển đại hội: cần ghi rõ họ và tên của chủ tọa và thư ký đại hội;
  • Nội dung của văn kiện: nêu những vấn đề góp ý cho báo cáo hoạt động và báo cáo kiểm điểm, những vấn đề góp ý cho chương trình đại hội, phương hướng và mục tiêu hoạt động;
  • Về nhân sự: góp ý cho đề án về nhân sư, biểu quyết đề án; thảo luận danh sách nhân sự; tổ chức bầu cử ban chấp hành đoàn tổ bầu cử gồm có trưởng ban, ủy viên, thư ký cần ghi đầy đủ họ và tên của những người trong tổ bầu cử.

Sau khi hội nghị bỏ phiếu bầu ban chấp hành đoàn thì ban kiểm phiếu tiến hành làm việc sau đó sẽ thông qua kết quả kiểm phiếu và số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ và công bố kết quả trúng cử. Kết quả trúng cử cần có đầy đủ họ và tên của những người trúng cử vào ban chấp hành đoàn và số lượng phiếu bầu.

– Cuối cùng là thông qua nghị quyết của đại hội chi đoàn và tiến hành biểu quyết nghị quyết. Trong phần này nêu rõ kết quả biểu quyết đạt bao nhiêu trên tổng số người biểu quyết, chiếm tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm.

– Cuối cùng là bế mạc đại hội cần ghi cụ thể về thời gian kết thúc đại hội. Ví dụ: Biên bản đại hội kết thúc vào lúc …giờ …phút ngày …tháng …năm ….

– Sau đó thư ký viết biên bản đại hội chi đoàn và đoàn chủ tịch ký tên vào biên bản.

Như vậy khi ghi biên bản đại hội chi đoàn cần có đầy đủ những thông tin theo hướng dẫn ở trên. Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về thể thức của văn bản thì nội dung biên bản cũng cần phải được trình bày theo đúng trình tự diễn ra đại hội.

Đối với những ý kiến thảo luận được đưa ra trong đại hội thì cần ghi tóm tắt nhưng vẫn phải đảm bảo chính xác, rõ ràng đúng với nội dung mà người nêu ra ý kiến đã phát biểu trong đại hội.

Nếu có nhiều ý kiến được đưa ra trong đại hội nhưng giống nhau thì có thể tổng hợp lại và ghi thành một nội dung thống nhất. Trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra thì người ghi biên bản cần phải ghi đầy đủ những nội dung của các ý kiến đó và trình bày một cách vắn tắt nhưng vẫn đảm bảo đủ ý.

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

0 ( 0 bình chọn )

Doki

https://doki.vn
Doki giúp bệnh nhân dễ dàng lựa chọn và đặt lịch khám với bác sĩ chuyên khoa giỏi từ đó tăng hiệu quả khám chữa bệnh và giảm thời gian chờ khám

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm