Blog

Công văn 1523/BGDĐT-QLCL

5

Công văn 1523/BGDĐT-QLCL

Ngày 19/4/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1523/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Theo đó, ngày 06/7/2022 sẽ họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi vào buổi sáng và thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi vào buổi chiều.

  • Môn thi đầu tiên bắt đầu phát đề thi vào lúc 07 giờ 30 ngày 07/7/2022, môn thi cuối cùng bắt đầu phát đề thi vào lúc 14 giờ 20 ngày 08/7/2022.
  • Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được công bố vào ngày 24/7/2022, đồng thời việc xét công nhận tốt nghiệp THPT được hoàn thành chậm nhất ngày 26/7/2022.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

Bạn đang xem: Công văn 1523/BGDĐT-QLCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1523/BGDĐT-QLCL
V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022

Kính gửi:

– Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
– Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (gọi tắt là Kỳ thi) được thực hiện theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi).

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các Sở GDĐT, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu, Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng (gọi chung là các Sở GDĐT) một số nội dung sau:

1. Lịch thi

Ngày

Buổi

Bài thi/Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

06/7/2022

SÁNG

08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi

CHIỀU

14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi

07/7/2022

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

CHIỀU

Toán

90 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

08/7/2022

SÁNG

Bài thi KHTN

Vật lí

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Hóa học

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Sinh học

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

Bài thi KHXH

Lịch sử

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Địa lí

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Giáo dục công dân

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

CHIỀU

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

09/7/2022

SÁNG

Dự phòng

2. Hướng dẫn công tác tổ chức Kỳ thi

a) Để bảo đảm tính thống nhất trên toàn quốc, các đơn vị thực hiện đúng Lịch công tác Kỳ thi quy định tại Phụ lục I;

b) Công tác tổ chức các Hội đồng thi và đăng ký dự thi thực hiện theo quy định tại Chương II và Chương III Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục II;

c) Công tác in sao, vận chuyển và bàn giao đề thi thực hiện theo Điều 18, Điều 19 Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục III;

d) Công tác coi thi thực hiện theo quy định tại Chương V Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục IV;

đ) Công tác chấm thi, chấm kiểm tra và phúc khảo thực hiện theo quy định tại Chương VI, Chương VII Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết Phụ lục V;

e) Công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT thực hiện theo quy định tại Chương VIII Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết Phụ lục VI;

g) Để bảo đảm tính thống nhất trong quá trình tổ chức thi, các đơn vị cần thực hiện đúng các quy định về: Mã số Hội đồng thi tại Phụ lục VII; Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi tại Phụ lục VIII; Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT tại Phụ lục IX; Các biểu mẫu tại Phụ lục X, XI, XII, XIII, XIV, XV;

h) Để thuận tiện trong công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ, các Hội đồng thi tổ chức in thẻ đeo cho tất cả những người tham gia tổ chức Kỳ thi; thẻ đeo phải được đóng dấu treo của Sở GDĐT (hoặc của Điểm thi đối với những người làm nhiệm vụ tại Điểm thi). Trên thẻ đeo cần ghi rõ tên Hội đồng thi, tên Điểm thi (hoặc tên Ban), họ tên người làm nhiệm vụ, nhiệm vụ thực hiện (có thể sử dụng màu thẻ đeo khác nhau cho các nhóm nhiệm vụ);

i) Người làm nhiệm vụ thanh tra (sau đây gọi là thanh tra) của Sở GDĐT đối với các khâu của Kỳ thi thực hiện theo hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Bộ GDĐT.

3. Công tác phối hợp trong tổ chức Kỳ thi

Sở GDĐT cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành địa phương để thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh), Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Ban Chỉ đạo cấp quốc gia bảo đảm thực hiện đúng Quy chế thi, Công văn hướng dẫn này và các hướng dẫn thực hiện công tác phối hợp tổ chức thi của các cấp có thẩm quyền (nếu có); tiếp tục thực hiện Hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Văn bản số 2369/ANCTNB&QLCL ngày 18/5/2021.

4. Các phần mềm dùng trong Kỳ thi

Các đơn vị thống nhất sử dụng các phần mềm trong Kỳ thi do Bộ GDĐT cung cấp, gồm:

– Phần mềm quản lý Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) năm 2022; Phần mềm Hỗ trợ chấm thi (gọi tắt là Hệ thống QLT);

– Phần mềm chấm thi trắc nghiệm.

Các đơn vị phải bảo đảm đúng quy định của Quy chế thi về phân công và quản lý nhân sự thực hiện nhiệm vụ sử dụng Hệ thống QLT, phần mềm chấm thi trắc nghiệm và sử dụng thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin khác phục vụ các khâu tổ chức thi.

5. Chế độ báo cáo, lưu trữ

a) Chế độ báo cáo: Các Sở GDĐT nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo bảo đảm kịp thời, đúng biểu mẫu quy định; phải cập nhật đầy đủ số liệu và kiểm tra độ chính xác trước khi báo cáo Bộ GDĐT;

b) Địa chỉ nhận báo cáo: Cục Quản lý chất lượng (QLCL) – Bộ GDĐT, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội; email: [email protected]; điện thoại: (024).38683992 và (024).36231655;

c) Nếu phát sinh tình huống đặc biệt trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thi, nhất là các ngày in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, các đơn vị phai báo cáo ngay về Bộ GDĐT qua địa chỉ email và điện thoại nêu trên.

Trong trường hợp phải tổ chức thi thêm đợt thi của Kỳ thi do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ GDĐT sẽ có hướng dẫn riêng.

Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT nghiêm túc thực hiện Công văn hướng dẫn này. Nếu có vướng mắc hoặc đề xuất trong quá trình thực hiện, cần báo cáo ngay về Bộ GDĐT (qua Cục QLCL) để kịp thời xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
– Ban Chỉ đạo cấp quốc gia;
– Bộ Quốc phòng;
– Bộ Công an;
– Thanh tra Chính phủ;
– UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ;
– Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
– Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
– Sở GD, KH&CN Bạc Liêu;
– Lưu: VT, Cục QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

PHỤ LỤC I

LỊCH CÔNG TÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

(Kèm theo Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian thực hiện

1

Tập huấn Quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi cho các Sở GDĐT

Cục QLCL

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 21/4/2022

2

Tổ chức tập huấn Quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi cho cán bộ làm công tác thi

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông thuộc Sở GDĐT

Hoàn thành trước ngày 26/4/2022

3

– Lập và giao tài khoản cho thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022;

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông thuộc Sở GDĐT

– Từ ngày 26/4/2022 đến hết ngày 28/4/2022

– Thí sinh thử đăng ký dự thi (ĐKDT) trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi.

– Từ ngày 26/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022

– Tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 ĐKDT trực tuyến.

– Từ ngày 04/5/2022 đến 17 giờ ngày 13/5/2022

4

Tổ chức cho thí sinh thuộc điểm b, điểm c khoản 1 Điều 12 Quy chế thi ĐKDT trực tiếp; nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống QLT

Các Sở GDĐT

Đơn vị ĐKDT do Sở GDĐT quy định

Từ ngày 04/5/2022 đến 17 giờ ngày 13/5/2022

5

Thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT các cấp

Bộ GDĐT, UBND tỉnh

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ; Các Sở GDĐT

Hoàn thành trước ngày 13/5/2022

6

In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên học sinh; thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách

Các đơn vị ĐKDT

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 21/5/2022

7

Kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin thí sinh; bàn giao Danh sách thí sinh ĐKDT và Phiếu ĐKDT hoặc hoặc túi hồ sơ ĐKDT (đối với thí sinh tự do) cho Sở GDĐT

Các Sở GDĐT

Các Đơn vị ĐKDT

Hoàn thành trước ngày 27/5/2022

8

Tập huấn Phần mềm chấm thi trắc nghiệm

Cục QLCL

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 30/5/2022

9

Thành lập Hội đồng thi, phân công nhiệm vụ các thành viên

Các Sở GDĐT

Các đơn vị có liên quan

Hoàn thành trước ngày 01/6/2022

10

Thành lập các Ban của Hội đồng thi và các Điểm thi

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông; các đơn vị có liên quan

Theo tiến độ tổ chức Kỳ thi

11

Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo; nhập dữ liệu xét công nhận tốt nghiệp của thí sinh vào Hệ thống QLT

Các Đơn vị ĐKDT

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 10/6/2022

12

Cập nhật báo cáo trước Kỳ thi vào Hệ thống QLT và gửi về Bộ GDĐT

Các Sở GDĐT

Cục QLCL

Hoàn thành chậm nhất ngày 10/6/2022

13

Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Thủ trưởng Đơn vị ĐKDT

Hoàn thành chậm nhất ngày 10/6/2022

14

Đánh số báo danh, xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi tại các Điểm thi

Các Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 15/6/2022

15

In và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh

Các Đơn vị ĐKDT

Hoàn thành chậm nhất ngày 24/6/2022

16

Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi tại các Điểm thi

Hội đồng thi

Các Điểm thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 04/7/2022

17

Bàn giao đề thi tới các Điểm thi

Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi của Hội đồng thi

Các Điểm thi

Do Chủ tịch Hội đồng thi quy định

18

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ coi thi

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông; cá nhân và đơn vị có liên quan

Hoàn thành trước ngày 06/7/2022

19

Ban Coi thi làm việc

Ban Coi thi của Hội đồng thi

Các Sở GDĐT

Từ ngày 06/7/2022

20

Tổ chức coi thi

Ban Coi thi của Hội đồng thi

Các Sở GDĐT

Các ngày 07, 08 và 09/7/2022

21

Cập nhật báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi tại các Hội đồng thi vào Hệ thống QLT

Các Hội đồng thi

Các Điểm thi

Buổi sáng, chậm nhất 11 giờ 30. Buổi chiều, chậm nhất 16 giờ 30

22

Cập nhật báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi tại các Hội đồng thi vào Hệ thống QLT

Các Hội đồng thi

Các Điểm thi

Chậm nhất 11 giờ 30 ngày 09/7/2022

23

– Tổ chức chấm thi;

– Tổng kết công tác chấm thi;

– Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT;

– Đối sánh kết quả thi

Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; các Hội đồng thi

Cục QLCL; các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 22/7/2022

24

Công bố kết quả thi

Các Hội đồng thi

Các Sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT

Ngày 24/7/2022

25

Xét công nhận tốt nghiệp THPT

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 26/7/2022

26

Cập nhật vào Hệ thống QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT

Các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 28/7/2022

27

Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho thí sinh

Hiệu trưởng trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 30/7/2022

28

In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh

Các Hội đồng thi

Các Sở GDĐT; các Đơn vị ĐKDT

Hoàn thành chậm nhất ngày 30/7/2022

29

Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo

Các Đơn vị ĐKDT

Các Sở GDĐT

Từ ngày 24/7 đến hết ngày 03/8/2022

30

Chuyển dữ liệu phúc khảo cho Sở GDĐT/Hội đồng thi

Các Đơn vị ĐKDT

Các Sở GDĐT/ Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 04/8/2022

31

Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có)

Các Hội đồng thi

Cục QLCL; các Sở GDĐT/Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 14/8/2022

32

Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo

Các Sở GDĐT

Các trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 18/8/2022

33

Cập nhật vào Hệ thống QLT; gửi báo cáo và dữ liệu tổng hợp kết quả tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT (qua Cục QLCL)

Các Sở GDĐT

Cục QLCL

Chậm nhất ngày 20/8/2022

34

Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT (qua Văn phòng Bộ)

Các Sở GDĐT

Văn phòng Bộ GDĐT

Chậm nhất ngày 25/8/2022

PHỤ LỤC II

TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG THI VÀ ĐĂNG KÝ DỰ THI

(Kèm theo Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Hội đồng thi được thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều 8 Quy chế thi; lưu ý một số điểm sau:

a) Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng có thể tổ chức cho các thí sinh dự thi tại Hội đồng thi do Sở GDĐT chủ trì hoặc tổ chức 01 Hội đồng thi do Cục Nhà trường chủ trì. Mỗi Hội đồng thi có thể có nhiều Điểm thi.

b) Quy định mã trong Kỳ thi:

– Mã Sở GDĐT, mã Hội đồng thi được quy định tại Phụ lục VII.

– Mỗi đơn vị đăng ký dự thi (ĐKDT) được Sở GDĐT gán mã số gồm ba chữ số từ 001 đến 999; theo đó:

+ Mã từ 001, 002… đến 900 được gán cho các Đơn vị ĐKDT là trường THPT, trung tâm GDTX hoặc cơ sở giáo dục tương đương khác (gọi chung là trường phổ thông), nơi thí sinh thuộc điểm a khoản 1 Điều 12 Quy chế thi (thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022) ĐKDT và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT.

+ Mã 901 đến 999 được gán cho các Đơn vị ĐKDT là nơi thí sinh thuộc điểm b, điểm c khoản 1 Điều 12 Quy chế thi (gọi tắt là thí sinh tự do) ĐKDT và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT (nếu có).

– Mã Điểm thi: được Hội đồng thi gán mã số từ 01 đến hết.

Các Sở GDĐT/Hội đồng thi được cấp 01 tài khoản để truy cập vào Hệ thống QLT, sau khi đăng nhập vào hệ thống, Sở GDĐT nhập các thông tin theo quy định trong Hệ thống QLT; rà soát lại danh sách và thông tin có liên quan đến trường phổ thông, các đơn vị ĐKDT thuộc phạm vi của Sở GDĐT quản lý và cấp tài khoản cho các Đơn vị ĐKDT.

c) Tổ chức đăng ký dự thi:

– Các Sở GDĐT quyết định tổ chức các Đơn vị ĐKDT (là các trường phổ thông) bảo đảm thuận tiện cho thí sinh, Đơn vị ĐKDT cần chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc ĐKDT; tổ chức kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin thí sinh ĐKDT, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, đặc biệt lưu ý các thông tin về diện ưu tiên, điểm khuyến khích trong xét công nhận tốt nghiệp THPT; tổ chức lưu giữ hồ sơ ĐKDT của các đối tượng dự thi.

– Thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022: Thực hiện ĐKDT trực tuyến trên Hệ thống QLT và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT tại trường phổ thông.

– Thí sinh tự do: Thực hiện ĐKDT và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT (nếu có) trực tiếp tại Đơn vị ĐKDT do Sở GDĐT quy định.

2. Các Sở GDĐT chỉ đạo các Đơn vị ĐKDT tổ chức cho các đối tượng ĐKDT theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 Quy chế thi; lưu ý một số điểm sau:

a) Tài khoản của thí sinh trên Hệ thống QLT

– Từ ngày 28/4/2022 đến hết ngày 29/4/2022, trường phổ thông cấp cho các thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 tài khoản (là số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân của thí sinh – viết tắt: CCCD/CMND; trường hợp thí sinh không có CCCD/CMND thì sử dụng mã số định danh được cơ quan Công an cấp để thay thế) và mật khẩu để truy cập Hệ thống QLT. Các thí sinh này có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống QLT ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu cho đến hết ngày 03/5/2022.

– Sau khi nộp Phiếu ĐKDT, thí sinh tự do sẽ được Đơn vị ĐKDT cấp tài khoản (là số CCCD/CMND của thí sinh) và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống QLT qua internet tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

– Thí sinh cần bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu được cấp để đăng nhập vào Hệ thống QLT từ khi ĐKDT đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT. Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu, thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu. Trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì có thể liên hệ với Đơn vị ĐKDT để cấp lại.

– Tùy từng thời điểm, khi đăng nhập vào Hệ thống QLT, thí sinh có thể biết được các thông tin như: Thông tin ĐKDT (phản hồi các sai sót nếu có trên Hệ thống QLT trước ngày 12/5/2022); thông tin xét công nhận tốt nghiệp THPT (phản hồi các sai sót nếu có trên Hệ thống QLT trước ngày 10/6/2022); Giấy báo dự thi; kết quả thi; kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT.

b) Các Đơn vị ĐKDT chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh chuẩn bị hồ sơ và điền vào Phiếu ĐKDT Kỳ thi tốt nghiệp THPT (gọi tắt là Phiếu ĐKDT) đầy đủ và đúng các thông tin; rà soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT để bảo đảm độ chính xác thông tin thí sinh điền vào Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, đặc biệt là thông tin về diện ưu tiên để được cộng điểm ưu tiên (nếu có); xem xét và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh; tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ.

c) Khi ĐKDT, thí sinh phải kê khai bảo đảm chính xác các thông tin về mã tỉnh, thành phố, mã trường phổ thông,… đúng quy định.

d) Đăng ký bài thi tổ hợp/môn thi thành phần: Thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 được ĐKDT chỉ một bài thi tổ hợp (KHTN hoặc KHXH) để xét công nhận tốt nghiệp THPT; thí sinh tự do thuộc điểm c khoản 1 Điều 12 Quy chế thi chỉ được ĐKDT các môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp. Sau khi kết thúc thời hạn ĐKDT, thí sinh không được thay các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký.

đ) Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được chọn dự thi một trong 7 (bảy) ngôn ngữ sau: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn. Thí sinh được đăng ký thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông; thí sinh là học viên GDTX được ĐKDT bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ và không được đăng ký dự thi môn thi Giáo dục công dân trong bài thi tổ hợp KHXH.

Các trường hợp thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT:

– Thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

– Thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ (giống hoặc khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông) hợp lệ, có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 06/7/2022 và đạt mức điểm tối thiểu theo bảng dưới đây:

TT

Môn Ngoại ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu

Đơn vị cấp chứng chỉ

1

Tiếng Anh

– TOEFL ITP 450 điểm

– TOEFL iBT 45 điểm

Educational Testing Service (ETS)

IELTS 4.0 điểm

– British Council (BC)

– International Development Program (IDP)

2

Tiếng Nga

TORFL cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội (The Russian centre of science and culture in Hanoi)

3

Tiếng Pháp

– TCF (300-400 điểm)

– DELF B1

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques – CIEP)

4

Tiếng Trung Quốc

– HSK cấp độ 3

– Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc (Han Ban); Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia (The National Committee for the Test of Proficiency in Chinese); Tổng bộ Viện Khổng tử (Trung Quốc);

– TOCFL cấp độ 3

– Ủy ban công tác thúc đẩy Kỳ thi đánh giá năng lực Hoa ngữ quốc gia (Steering Committee for the Test of Proficiency – Huayu)

– HSK cấp độ 3

Trung tâm hợp tác giao lưu ngôn ngữ giữa Trung Quốc và nước ngoài (Center for Language Education and Cooperation”)

5

Tiếng Đức

– Goethe-Zertifikat B1

– Deutsches Sprachdiplom (DSD) B1

– Zertifikat B1

Ủy ban giáo dục phổ thông Đức tại nước ngoài (ZfA)

6

Tiếng Nhật

JLPT cấp độ N3

Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation)

e) Thí sinh tự do thuộc điểm b khoản 1 Điều 12 Quy chế thi có nguyện vọng được xem xét bảo lưu điểm thi theo quy định tại khoản 1 Điều 38 của Quy chế thi. Điểm bảo lưu do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh ĐKDT Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 kiểm tra và xác nhận; trường hợp thí sinh dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại tỉnh khác với tỉnh đã dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 thì điểm bảo lưu do Sở GDĐT nơi thí sinh đã dự thi năm 2021 kiểm tra và xác nhận.

……….

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung Công văn

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

0 ( 0 bình chọn )

Doki

https://doki.vn
Doki giúp bệnh nhân dễ dàng lựa chọn và đặt lịch khám với bác sĩ chuyên khoa giỏi từ đó tăng hiệu quả khám chữa bệnh và giảm thời gian chờ khám

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm