Blog

Chỉ thị 2325/CT-BGDĐT

24

Chỉ thị 2325/CT-BGDĐT

Chỉ thị 2325/CT-BGDĐT năm 2013 chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1 do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————–

Bạn đang xem: Chỉ thị 2325/CT-BGDĐT

Số: 2325/CT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2013

CHỈ THỊVỀ VIỆC CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG DẠY HỌC TRƯỚC CHƯƠNG TRÌNH LỚP 1

Dạy học theo nội dung chương trình lớp 1 (chủ yếu là dạy tập viết và tính toán) cho trẻ em tuổi mẫu giáo (sau đây gọi là dạy học trước chương trình lớp 1), xảy ra ở một số địa phương, đang là vấn đề gây bức xúc trong xã hội. Dạy học trước chương trình lớp 1 là phản khoa học, gây khó khăn trong việc tổ chức dạy học lớp 1, vì sẽ làm trẻ chủ quan, giảm hứng thú học tập khi vào học lớp 1, ảnh hưởng không tốt đến quá trình phát triển tâm sinh lý của trẻ, nhất là khi người dạy có phương pháp sư phạm không tốt.

Để tiếp tục quán triệt, thực hiện Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm, nhằm chấm dứt tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đơn vị thuộc Bộ triển khai ngay một số công việc sau:

1. Đối với các sở giáo dục và đào tạo

a) Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các trường tiểu học, các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan truyền thông đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền để cha mẹ học sinh và xã hội nhận thức đúng đắn về tác hại của việc dạy học trước chương trình lớp 1, không cho trẻ học trước chương trình lớp 1; nghiêm cấm giáo viên tổ chức hoặc tham gia dạy học trước chương trình lớp 1.

b)Chỉ đạo các trường tiểu học công bố các giải pháp đảm bảo chất lượng của nhà trường để cha mẹ học sinh yên tâm. Thực hiện nghiêm túc quy định của chương trình lớp 1, nhất là về nội dung dạy học và chuẩn kiến thức, kĩ năng; đảm bảo dạy cho tất cả học sinh từ những bài học đầu tiên, không bỏ qua bất kỳ bài học nào. Ưu tiên lựa chọn, đồng thời động viên, khen thưởng giáo viên có kinh nghiệm, tận tụy, yêu thương trẻ dạy lớp 1. Đặc biệt quan tâm giúp đỡ những học sinh gặp khó khăn trong học tập; nghiêm cấm việc yêu cầu học sinh làm các bài tập hoặc thực hiện các hoạt động vượt quá yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng.

Tăng cường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày để giáo viên có thời gian tổ chức cho học sinh hoàn thành các yêu cầu học tập hoặc tham gia các hoạt động giáo dục trong nhà trường tùy theo khả năng của nhà trường và địa phương.

Thực hiện đánh giá học sinh lớp 1 theo hướng động viên, khuyến khích, ghi nhận sự tiến bộ hằng ngày của từng học sinh; hướng dẫn tận tình, chu đáo học sinh cách ngồi đúng tư thế, cách cầm bút, đặt vở, từng bước biết đọc, biết viết, làm tính toán…, giúp học sinh cảm thấy tự tin và vui thích đối với các hoạt động học tập. Giáo viên không được có biểu hiện so sánh giữa các học sinh, chê trách học sinh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, với bất kỳ động cơ nào. Các trường tiểu học thực hiện nghiêm túc việc tuyển sinh đầu cấp theo quy định; tuyệt đối không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 1.

c) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non phối hợp với các cấp, các ngành huy động tối đa trẻ 5 tuổi đến trường; thực hiện nghiêm túc Chương trình giáo dục mầm non dành cho trẻ theo từng độ tuổi; Tuyệt đối không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ; không yêu cầu trẻ tập tô, tập viết chữ; đồng thời, hướng dẫn, tư vấn cho các bậc cha mẹ về các biện pháp chăm sóc, giáo dục trẻ phát triển toàn diện, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đi học lớp 1.

d) Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non, các trường tiểu học và các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường tuyệt đối không dạy học trước chương trình lớp 1.

đ) Tham mưu, phối hợp với chính quyền các cấp, các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân vi phạm. Quy rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý giáo dục, hiệu trưởng và giáo viên liên quan đến việc dạy học trước chương trình lớp 1. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm và kịp thời theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các sai phạm về dạy học trước chương trình lớp 1 theo quy định.

e) Tích cực tham mưu với UBND tỉnh, thành phố quy hoạch xây dựng các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học tại địa phương, từng bước khắc phục tình trạng số lượng học sinh trên lớp cao hơn so với quy định ở một số thành phố lớn, nơi có mật độ dân số cao, để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

2. Đối với các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm túc kỷ cương nền nếp dạy học, nội dung chương trình giáo dục mầm non, tiểu học; các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

a) Vụ Giáo dục Mầm non: Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm túc, có chất lượng chương trình giáo dục mầm non; sử dụng đa dạng các hình thức và phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi và điều kiện thực tiễn của địa phương; tuyên truyền, phổ biến đến các bậc cha mẹ trẻ các kiến thức, kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ tại gia đình, chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1.

b) Vụ Giáo dục Tiểu học: Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện kỷ cương nền nếp trong dạy học; thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng chương trình lớp 1, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh lớp 1.

c) Thanh tra Bộ chủ trì tổ chức thanh tra và hướng dẫn, chỉ đạo thanh tra giáo dục các cấp tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm dạy trước chương trình lớp 1.

3. Tổ chức thực hiện

Giám đốc sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo nhanh kết quả thực hiện (kể cả trong dịp hè) về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Tiểu học) cho đến khi chấm dứt hoàn toàn tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1 trên địa bàn.

Vụ Giáo dục Tiểu học chủ trì phối hợp với Vụ Giáo dục Mầm non và các đơn vị liên quan lập kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị của các địa phương, tổng hợp hàng tháng báo cáo Bộ trưởng kết quả triển khai Chỉ thị trong cả nước.

Chỉ thị này được phổ biến đến tất cả cán bộ công chức, viên chức ở các cấp quản lý giáo dục, nhà giáo ở các cơ sở giáo dục mầm non, các trường tiểu học trong cả nước và các đơn vị liên quan để tổ chức quán triệt và thực hiện.

Nơi nhận:
– Văn phòng Chủ tịch nước (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ (để b/c);
– Văn phòng Quốc hội (để b/c);
– Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội (để b/c);
– Ban Tuyên giáo TW (để b/c);
– Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/c);
– Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
– UBND tỉnh, TP trực thuộc TW (để p/h);
– Các sở GD&ĐT (để thực hiện);
– Công báo;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ GD&ĐT;
– Lưu : VT, Vụ GDTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Nghĩa

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

0 ( 0 bình chọn )

Doki

https://doki.vn
Doki giúp bệnh nhân dễ dàng lựa chọn và đặt lịch khám với bác sĩ chuyên khoa giỏi từ đó tăng hiệu quả khám chữa bệnh và giảm thời gian chờ khám

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm