Blog

Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm của Đảng viên 2022

16

Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm của Đảng viên 2022

Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm của Đảng viên 2022 là biểu mẫu được lập và gửi lên cơ quan có thẩm quyền để báo cáo tổng kết lại quá trình thực hiện kế hoạch khắc phục, hạn chế khuyết điểm của đảng viên. Từ đó nêu ra phương hướng, biện pháp khắc phục sửa chữa khuyết điểm của bản thân trong thời gian tới.

Mẫu báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm của Đảng viên cần trình bày các thông tin cơ bản như: kết quả khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, một số hạn chế, khuyết điểm của bản thân chưa khắc phục được, phương hướng, biện pháp khắc phục sửa chữa khuyết điểm của bản thân trong thời gian tới. Vậy sau đây là 4 mẫu báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm của Đảng viên, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm – Mẫu 1

ĐẢNG ỦY XÃ ……….
CHI BỘ…………

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm của Đảng viên 2022

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số ….- BC/CB-LTR ……, ngày tháng năm 20….

BÁO CÁO
Kết quả khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI

Thực hiện công văn số …………. ngày … tháng …. năm….. của Ủy ban kiểm tra huyện ủy ……… “v/v báo cáo xây dựng kế hoạch và kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Thực hiện công văn số………. ngày …. tháng …. năm ….. của Ủy ban kiểm tra huyện ủy ….. “v/v báo cáo xây dựng kế hoạch và kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”; Công văn số…… ngày …….. của huyện ủy ………. “v/v báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”.

Thực hiện công văn số ……. ngày ……….. của Đảng ủy xã ………… “v/v chỉ đạo tập thể chi ủy, chi bộ, cá nhân đảng viên báo cáo kết quả khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau khi kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”.

Bản thân tôi xin báo cáo kết quả với các nội dung cụ thể như sau:

I. Kết quả khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI.

1. Vấn đề thứ nhất: Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Với vai trò, nhiệm vụ là bí thư chi bộ; hiệu trưởng trường THCS…………….; Bản thân tôi đã quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bản thân và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ; đã xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong cơ quan.

– Bản thân đã cùng với chi bộ đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Chủ chương của Đảng gắn với mục tiêu, kế hoạch thực hiện ở địa phương và của ngành.

– Trong những năm qua, bản thân đã có tư tưởng nhất quán trung thành với mục tiêu lý tưởng của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh – Mục tiêu cao cả của Đảng cộng sản Việt Nam; luôn hoàn thành các nhiệm được giao.

– Đã tổ chức triển khai tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của Đảng cho cán bộ đảng viên, giáo viên, công nhân viên và phụ huynh, học sinh; công tác vận dụng lý luận vào thực tiễn giáo dục ở địa phương, ở cơ quan làm cho CB, GV, CNV nhận thức đúng đắn.

– Đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở CB GV CNV thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Vấn đề thứ hai: Về xây dựng cán bộ lãnh đạo các cấp, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

– Hàng năm bản thân tôi đã chú trọng tạo điều kiện cho cán bộ viên chức được tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Hiện đội ngũ cán bộ trong cơ quan: 100% có trình độ đạt chuẩn, ….% cán bộ có trình độ trên chuẩn.

– Đã thẳng thắn trong công tác nhận xét đánh giá cán bộ hàng năm đối với cán bộ viên chức trong cơ quan.

– Đã chú trọng bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật cao vào thực hiện nhiệm vụ công tác.

– Chủ động phối kết hợp về xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; sử dụng đội ngũ cán bộ giáo viên có trình độ đạt chuẩn, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đáp ứng nhu cầu vị trí công việc.

3. Vấn đề thứ ba: Về xác định rõ vai trò trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ cấp ủy, cơ quan đơn vị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng.

– Cá nhân tôi là người đứng đầu cơ quan đơn vị, nên luôn gương mẫu và tổ chức thực hiện tốt quy chế, quy định của cơ quan đơn vị, các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh kiểm tra, giám sát hàng năm trên tất cả các lĩnh vực tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống đặc biệt là nhiệm vụ chuyên ngành. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, tập thể, các đoàn thể và nhân dân, học sinh. Xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, hàng năm không có đảng viên vi phạm tư cách.

– Đã thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tích cực trong công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình, cương quyết trong việc đánh giá bình xét, xếp loại hàng năm đối với cán bộ viên chức.

– Chủ động xây dựng mối quan hệ với cấp ủy chính quyền địa phương, thôn buôn nơi cư trú và nơi công tác; chủ động giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ nơi thôn buôn cư trú; chủ động lấy phiếu tín nhiệm, ý kiến góp ý hàng năm.

II. Một số hạn chế, khuyết điểm của bản thân chưa khắc phục được.

1. Vấn đề thứ nhất:

Đối với đội ngũ cán bộ giáo viên ở nhà trường, bản thân tôi chưa có biện pháp tích cực giáo dục cán bộ đảng viên, giáo viên trong lối sống, sinh hoạt, trong tham gia hoạt động tập thể; còn để một vài cán bộ, đảng viên có lối sống, sinh hoạt buông thả, không tích cực chịu khó lao động; không tích cực rèn luyện bản thân; chưa thể hiện tính tiên phong gương mẫu, còn có tư tưởng trông chờ, ỉ lại, tư tưởng lợi ích cá nhân, sống thực dụng, không có chí tiến thủ; chưa tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng và phát triển tập thể.

2. Vấn đề thứ hai:

Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên chưa có tính bền vững; để đội ngũ thường xuyên biến động; chất lượng, hiệu quả giáo dục chưa cao; chất lượng mũi nhọn (giáo viên giỏi, giáo viên cốt cán, giáo viên có kinh nghiệm), học sinh giỏi còn thấp. Trong cơ quan vẫn còn cán bộ giáo viên năng lực, trình độ chuyên môn yếu, thiếu kinh nghiệm, thiếu tích cực trong công việc; năng lực giao tiếp, dân vận yếu; thiếu mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

3. Vấn đề thứ ba:

Công tác đấu tranh, phê bình chưa sâu sắc, chưa thúc đẩy được cán bộ đảng viên hoạt động tích cực; còn hiện tượng nể nang, chưa chỉ rõ được các biện pháp cần khắc phục cho cá nhân từng đồng chí trong tập thể chi bộ, trong tập thể cơ quan đơn vị.

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục sửa chữa khuyết điểm của bản thân trong thời gian tới.

1. Vấn đề thứ nhất:

– Bản thân tôi cần phải xác định rõ công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt suốt đời phấn đấu theo lý tưởng mục tiêu của đảng; Lấy Nghị quyết Trung ương 4 làm nòng cốt để thường xuyên làm chuyển biến nhận thức của bản thân; khắc phục triệt để những hạn chế yếu kém trong công tác xây dựng Đảng nhằm tự nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng.

– Chú trọng việc đổi mới tổ chức và quản lý, nâng cao ý thức tự học tập, tự rèn luyện, nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên. Tổ chức tốt việc học tập quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp uỷ các cấp. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, áp dụng vào thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ người đứng đầu cơ quan đơn vị. Tổ chức học tập, gắn các nội dung các cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, Phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thường xuyên, có tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào.

2. Vấn đề thứ hai:

– Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát của cấp uỷ chi bộ, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, ngăn chặn kịp thời những sai phạm, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

– Công tác tổ chức cán bộ phải được trú trọng, đào tạo bồi dưỡng đúng, đủ đảm bảo yêu cầu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

– Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ tự phê bình và phê bình, các quy chế, quy định chương trình công tác của cấp uỷ cơ quan, đơn vị. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách lề lối làm việc.

3. Vấn đề thứ ba:

– Xác định rõ vai trò của cá nhân trong tập thể chi bộ, vai trò người đứng đầu cơ quan đơn vị để thấy rõ trách nhiệm trước Đảng, trước dân mà phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

– Có thái độ cương quyết, thẳng thắn trong việc đấu tranh tự phê bình và phê bình, xem xét kỹ, đánh giá nghiêm túc đúng người, đúng việc; thực hiện công bằng, khách quan trong tập thể chi bộ và nhà trường.

Trên đây là báo cáo kết quả khắc phục sửa chữa hạn chế khuyết điểm qua kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết trung ương 4, khóa XI.

.…, ngày tháng ….. năm ……

ĐẢNG ỦY XÁC NHẬN

Đảng viên báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)

Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm – Mẫu 2

ĐẢNG ỦY XÃ ……….
CHI BỘ…………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số ….- BC/CB-LTR ……, ngày tháng năm 20….

BÁO CÁO

Kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết …………
———–

Căn cứ vào Quyết định ………. ngày…… của Ban Thường vụ Quận ủy về kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 (Khóa XI).

Căn cứ vào biên bản Hội nghị kiểm điểm cuối năm ……của tập thể Đảng ủy, trong đó có phần kiểm điểm việc khắc phục những hạn chế, tồn tại của tập thể Đảng ủy và cá nhân Đảng ủy viên Đảng bộ Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chương trình công tác của Ðảng bộ doanh nghiệp năm ……….., Đảng ủy tiến hành báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I/ Tình hình chung

Đảng bộ được thành lập vào cuối năm ….., đến cuối năm …..có 13 chi bộ với 180 đảng viên; trong đó: có 11 chi bộ được lập trong các DNTN, DN có vốn đầu tư nước ngoài (trên 5.000 lao động) và 2 chi bộ xây dựng Đảng – Đoàn thể dành cho đảng viên đang công tác tại các DNTN trên địa bàn Quận sinh hoạt.

Nhìn chung, các chi bộ trực thuộc đều có quá trình sinh hoạt ổn định, có xây dựng quy chế hoạt động và chương trình công tác hàng năm; có các đ/c Bí thư giữ vị trí lãnh đạo Ban Giám đốc và có quá trình tham gia hoạt động công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể nên rất thuận lợi cho công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị tại chi bộ; công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được chú trọng đảm bảo.

Tuy nhiên, các DN đang hoạt động SX-KD ở nhiều loại hình, lĩnh vực khác nhau và có số lao động biến động thường xuyên; đảng viên thường đi công tác, làm việc ở những địa điểm khác nhau; một số đ/c Bí thư chi bộ không phải là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đơn vị hoặc Ban Giám đốc CTy chưa là đảng viên (Việt Nam, Visit, Asia Slipform)… nên chưa phát huy tốt năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng.

Công tác tự phê bình và phê bình được tập trung thực hiện liên tục và xuyên suốt kể từ khi Trung ương chỉ đạo các cấp ủy Đảng và đảng viên thực hiện kiểm điểm và xây dựng giải pháp khắc phục những hạn chế yếu kém sau kiểm điểm Nghị quyết TW 4; công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện khắc phục cũng như các vấn đề phát sinh mới được Đảng ủy chú trọng bàn bạc thảo luận, thống nhất đưa ra các giải pháp thực hiện. Cụ thể việc đánh giá kiểm điểm cuối năm 2013 của Đảng bộ Doanh nghiệp tự phê bình còn một số mặt hạn chế yếu kém phải tiếp tục thực hiện khắc phục như sau:

1. Đảng ủy và các cá nhân các đ/c Đảng ủy viên sau khi xây dựng kế hoạch giải pháp khắc phục sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4 cần phải thực hiện thông tin, báo cáo công khai đến toàn thể đảng viên trong chi bộ để thuận lợi trong việc giám sát.

2. Các đ/c Bí thư cần chủ động chọn chủ đề sinh hoạt định kỳ gắn với đặc điểm lọai hình SX-KD của doanh nghiệp; đồng thời phát huy vận động CNV-LĐ hưởng ứng thực hiện, nâng chất lượng hiệu quả trong phong trào thi đua, công tác dân vận khéo.

3. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác cần được các chi bộ tập trung; cá nhân các đ/c Đảng ủy viên, bí thư chi bộ, đảng viên tiên phong gương mẫu, việc làm cụ thể, thiết thực tạo sức lan tỏa cho CNVCLĐ thực hiện theo.

4. Chi bộ phát huy đóng góp thảo luận của từng đảng viên, thể hiện tính chính kiến trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đối với chất lượng, nội dung đổi mới sáng tạo, mô hình cách làm của các chi bộ và công tác cán bộ quy hoạch của Đảng ủy; tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm, trao đổi học tập và tăng cường mối giao lưu chủ doanh nghiệp và CNVC-LĐ giữa các chi bộ trong Đảng bộ.

II/ Kết quả thực hiện từ sau khi điểm năm 2013 đến nay

1. Công tác lãnh đạo của cấp ủy:

– Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013 vào ngày 15/2/………..; trong đó có một phần đánh giá việc khắc phục kiểm điểm sau khi tự kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 trước toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Doanh nghiệp tham dự (số lượng đảng viên tham dự trên 90%).

– Đảng ủy đã xây dựng Chương trình số 02/KH-ĐU ngày 15/1/……….. về chương trình công tác năm ………..; trong đó có phần chỉ đạo các chi bộ và đảng viên tiếp tục đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế tồn tại sau kiểm điểm năm 2013.

– Đảng ủy xây dựng KH số 27-KH/ĐU ngày 21/3/……….. của Đảng ủy về Kế họach Bản thân tự hoàn thiện học tập tư tưởng và làm theo tấm gương, phong cách của Bác theo chủ đề năm ………..; Đảng ủy tiến hành bảng đăng ký theo lộ trình thời gian cụ thể của từng chi bộ trực thuộc và có kế hoạch phân công giám sát; đảm bảo các đ/c Đảng ủy viên, bí thư chi bộ, đảng viên tiên phong gương mẫu, việc làm cụ thể, thiết thực tạo sức lan tỏa cho CNVCLĐ thực hiện theo.

– UBKT Đảng ủy tham mưu Đảng ủy giám sát việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình sau NQTW4, thực hiện Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm (Chương trình số 19-CTr/UBKT-ĐU ngày 12/3/……….. có kế hoạch giám sát thường xuyên 6 chi bộ việc thực hiện Điều lệ Đảng và chương trình Nghị quyết của Đảng ủy và Kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 11/4/……….. về việc giám sát việc khắc phục những hạn chế của Đảng ủy sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW4 – năm ………..).

– Các đ/c Đảng ủy viên (Bí thư chi bộ) tiếp tục triển khai quán triệt đến đảng viên chi bộ về chương trình công tác năm của Đảng ủy và tiến hành báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể Đảng ủy và cá nhân Đảng ủy viên trong cuộc họp kiểm điểm cuối năm 2013 vào ngày 31/12/2013 tại phòng họp LĐLĐ Quận.

– Qua các kỳ sinh hoạt chi bộ trong 6 tháng đầu năm, nội dung sinh hoạt đảm bảo theo Hướng dẫn 09; chủ đề sinh hoạt chuyên đề được các đ/c Bí thư chi bộ chọn lọc và chuẩn bị tốt, phát huy đóng góp thảo luận của từng đảng viên, thể hiện tính chính kiến trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao. Các chi bộ thực hiện tốt như chi bộ CTy Hùng Minh, Việt Nam…

– Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cho Đảng ủy nhiệm kỳ tới đã được hoàn tất vào tháng 5/………… Đảng ủy có kế hoạch chuẩn bị công tác nhân sự cấp ủy các chi bộ để chuẩn bị nhiệm kỳ 20….-20…..

2. Nhận xét đánh giá

– Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ về tư tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; không có trường hợp biểu hiện sự suy thoái. Các Đảng ủy viên gương mẫu thực hiện tự phê bình và phê bình, xác định rõ lộ trình thời gian thực hiện khắc phục. Đảng ủy đã kịp thời giáo dục, đấu tranh với các đ/c đảng viên có quan điểm về quyền lợi của đảng viên đang công tác tại doanh nghiệp tư nhân không được như đảng viên đang công tác tại DNNN hay các đơn vị HCSN (kiên định mục tiêu lý tưởng người công sản khi gia nhập Đảng với động cơ là phục vụ đất nước và nhân dân).

– Việc chấp hành nghiêm túc tham gia học tập quán triệt các Nghị quyết khi được triệu tập; vấn đề trao đổi thông tin đảm bảo tính dân chủ và tính xây dựng Đảng cao hơn, trách nhiệm hơn trong lời phát biểu của đảng viên; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác cũng được toàn thể đảng viên tự giác tích cực, tham gia các hội thi tìm hiểu học tập và làm theo phong cách của Bác đều có sự đầu tư về hình thức, nội dung đạt chất lượng và lan tỏa, làm gương cho CNLĐ tại doanh nghiệp; Đảng ủy lựa chọn nhiều hình thức Hội thi như kể chuyện, đọc thơ, văn nghệ, viết bài chính luận… phù hợp với nội dung, đối tượng đảng viên, cán bộ công nhân lao động theo chủ đề từng năm và loại hình hoạt động Doanh nghiệp. Đạo đức lối sống được quan tâm hơn trong việc gương mẫu và quan tâm đến công nhân lao động tại doanh nghiệp trên cơ sở phân kỳ học tập theo chuyên đề cụ thể có đăng ký của các chi bộ và đảng viên.

– Công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi vả cán bộ nữ; công tác phát triển Đảng luôn được chú trọng, có tập trung và sinh hoạt chuyên đề để đẩy nhanh tiến độ. Kết quả phấn đấu đạt được trong năm 2013 có 10/11 chi bộ phát triển được đảng viên. Công tác phát triển được tập trung thực hiện ngay từ đầu năm theo nguồn khảo sát của năm trước (3 chi bộ đã kết nạp 1 đảng viên: Chi bộ 2, Nam Sông Tiền, Visit); 02 hồ sơ đăng trình Quận ủy dự kiến kết nạp trong tháng 8/……….. (Chi bộ 2, Asia Slipform); còn 04 hồ sơ đang sưu tra (Chi bộ Mountech, Visit, 30/4, Ruby); dự kiến đến cuối năm, Đảng ủy phấn đấu kết nạp được 13 đảng viên (chỉ tiêu là 10 đảng viên).

– Các Chi bộ ý thức cao trong việc tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng uỷ; thực hiện tự phê bình và phê bình nghiêm túc. Đảng viên tích cực đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ.

– Đảng ủy nghiêm túc triển khai kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác; chú trọng tập trung đối tượng CNVC và người lao động. Các bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đều gắn kết với việc xây dựng giải pháp khắc phục những hạn chế yếu kém sau kiểm điểm NQTW4.

– Chú trọng làm tốt việc nêu gương người tốt việc tốt tại đơn vị; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; có sự chỉ đạo, quán triệt đến toàn thể đảng viên việc sử dụng các mạng xã hội và blog cá nhân. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, những quan điểm sai trái trong toàn thể đảng viên đang sinh hoạt Đảng bộ.

– Công tác vận động đảng viên làm công tác quần chúng và công tác xã hội tốt như: Chi bộ An Sinh, Ruby…

– Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng, đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ; đặc biệt là thời gian kể từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển của ta, tập trung tuyên truyền, giáo dục CNLĐ ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tăng năng suất lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao và thể hiện lòng yêu nước theo sự chỉ đạo của Nhà nước; tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và các hoạt động văn thể mỹ tại DN.

3. Những tồn tại hạn chế:

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế phát sinh tiếp tục xây dựng giải pháp khắc phục trong thời gian tới:

– Đảng bộ đã thực hiện sinh hoạt chuyên đề tổ chức thực hiện nội dung chỉ đạo công văn số 154-CV/QU ngày 28/3/2012 của Quận ủy về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ của Ban Bí thư Trung ương; Đảng ủy đã thông qua chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; cụ thể một số việc triển khai thực hiện như Đảng bộ gửi tài liệu đến các chi bộ trực thuộc, họp triển khai quán triệt nội dung Hướng dẫn 09; phân công các đ/c Bí thư và Phó Bí thư, đ/c Ủy viên Thường vụ theo dõi và giám sát trực tiếp các buổi sinh hoạt định kỳ của các chi bộ… đến nay các đ/c được phân công chưa thực hiện được nhiệm vụ dự họp với các chi bộ ít nhất 1 kỳ/năm (nguyên nhân do các chi bộ tập trung sinh hoạt vào chiều ngày thứ 7 của tuần giữa tháng nên lịch thường bị trùng; mặt khác, công việc cơ quan và DN đều có những hoạt động cao điểm trong ngày thứ 7/tuần nên không thể xếp lịch dự họp được). Đồng chí Bí thư Đảng ủy chỉ đạo khắc phục trong 6 tháng cuối năm trong sinh hoạt chuyên đề định kỳ tháng 6/……….., đồng thời nhắc nhở các chi bộ thực hiện thông tin thời gian họp bằng tin nhắn hoặc email.

– Việc quán triệt tham dự đầy đủ và xuyên suốt thời gian học tập Nghị quyết, chuyên đề thời sự… của đảng viên thực hiện tỷ lệ chưa đạt yêu cầu (tỷ lệ đảng viên tham dự

– Nội dung sinh hoạt chi bộ: mặc dù đảm bảo các nội dung chính như thông tin tình hình thời sự, quán triệt những chủ trương, chính sách mới, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đề ra một số nhiệm vụ cụ thể thiết thực trong tháng tới và có sự phân công nhiệm vụ đảng viên thực hiện (có kết luận và biểu quyết của chi bộ) nhưng chưa đảm bảo được một số yêu cầu theo hướng dẫn 09 về công tác chuẩn bị của đ/c Bí thư chi bộ.

– Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ của đảng viên không đều đặn và chưa có những nhân tố điển hình để biểu dương, nhân rộng; chưa có sự giám sát chặt chẽ của Đảng ủy về sinh hoạt các chuyên đề theo chủ đề năm, còn giao khoán cho chi bộ…

– Về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ thông qua việc quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy trong nhiệm kỳ 20…. – 20…. chưa đảm bảo theo hướng dẫn về tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu nữ… do tình hình nhân sự luôn biến động, việc trau dồi học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị còn nhiều hạn chế, việc sâu sát hỗ trợ của Đảng ủy cũng nhiều khó khăn thực hiện…

III/ Phương hướng và giải pháp khắc phục

Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo các chi bộ và các đ/c Đảng ủy viên xây dựng chương trình khắc phục hạn chế tồn tại sau khi kiểm điểm NQTW4 phải liên tục, thường xuyên, không được chủ quan; phải kiên trì, xác định lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành, làm từng bước vững chắc; chú trọng đôn đốc, nhắc nhở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đặc biệt là nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo cấp ủy.

Các giải pháp bảo đảm trọng tâm, trọng điểm; tập trung làm tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng cũng chính là để thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Cụ thể các giải pháp như sau:

– Chi bộ phát huy đóng góp thảo luận của từng đảng viên, thể hiện tính chính kiến của mình trên tình thần xây dựng và trách nhiệm cao. Đ/c Bí thư cần phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến, gợi ý những nội dung quan trọng, bức thiết nhất để có sự tham gia ý kiến của toàn thể đảng viên trong chi bộ.

– Các chi bộ cần có sự đổi mới, sáng tạo chọn lựa các hình thức sinh họat phong phú, nội dung sinh hoạt cần chuẩn bị chu đáo, ngắn gọn, súc tích…

– Tăng cường công tác phối hợp giữa Đảng ủy Đảng bộ với lãnh đạo doanh nghiệp; giao lưu tăng cường mối quan hệ giữa các đảng viên sinh hoạt thuộc Đảng bộ bằng những phong trào thi đua cụ thể (thi đua giữa các chi bộ), liên kết tổng hợp được sức mạnh tập thể trong Đảng bộ.

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đối với chất lượng nội dung sinh hoạt định kỳ các chi bộ; đặc biệt là tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm, trao đổi học tập các mô hình, cách làm hay.

– Tiếp tục phấn đấu các đ/c Thường vụ sắp xếp thời gian để dự sinh hoạt định kỳ của chi bộ được phân công, ít nhất 1 lần/năm. Các chi bộ thực hiện việc thông báo thời gian, địa điểm sinh hoạt định kỳ của chi bộ hàng tháng với đ/c phụ trách Đảng vụ của Đảng ủy để sắp xếp lịch cho Ban Thường vụ dự họp với chi bộ.

– Tiếp tục quán triệt đảng viên tự giác tham dự các lớp học Nghị quyết, chuyên đề do Quận ủy tổ chức, Nếu tỷ lệ đảng viên tham dự đạt

– Đảng ủy cùng với Chi bộ XD Đảng – Đoàn thể 1 và 2 tiến hành rà soát, chọn một số đ/c đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ XD Đảng – Đoàn thể 15 Phường để tạo lực lượng phát triển thành lập chi bộ doanh nghiệp tư nhân tại Phường 02 và Phường 9.

– Chuẩn bị công tác nhân sự cấp ủy trong nhiệm kỳ…………..

– Tiến hành giám sát thường xuyên; kết luận và tiếp tục giám sát việc thực hiện kết luận.

Qua kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm ……….. và một số mặt cần lưu ý tiếp tục thực hiện trong thời gian tới về việc khắc phục một số mặt cần khắc phục những hạn chế của Đảng ủy và cá nhân các đ/c Đảng ủy viên sau khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTW4; đề nghị UBKT Đảng ủy, các đ/c Đảng ủy viên, bí thư chi bộ tiếp tục thực hiện và thông tin đến toàn thể đảng viên trong chi bộ báo cáo này để thuận lợi trong việc góp ý phê bình, tự phê bình và tăng cường giám sát

ĐẢNG ỦY XÁC NHẬN

….…, ngày tháng ….. năm ……

Đảng viên báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)

Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm – Mẫu 3

QUẬN ỦY…….

CHI BỘ THPT……..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…., ngày ….tháng…. năm ……

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4 (khoá XI)

Thực hiện Công văn…………….. V/v báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 – khóa XI.

Chi bộ trường THPT ……..báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI với các nội dung sau:

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM , TÌNH HÌNH CHI BỘ:

Năm ……, chi bộ tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ III có 19 đồng chí. Đồng chí……. được Quyết định giữ chức vụ Bí thư chi bộ nhiệm kỳ…….

Năm ….., đồng chí ……………….chuyển công tác về chi bộ trường THPT…………….. Quận ủy …………….chuẩn y đồng chí ……………. giữ chức vụ Bí thư chi bộ (tháng 4 năm 2012) và đồng chí ……………. giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ (tháng 6 năm 2012) nhiệm kỳ…………….

Kết thúc năm học……………. Chi bộ có 04 đồng chí nghỉ hưu chuyển sinh hoạt về địa phương. Hiện nay Chi bộ có 20 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị

II. Kết quả khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI.

Sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình việc thực hiện chế độ kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 được thực hiện thường xuyên hàng năm, gắn với kiểm điểm theo chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi đồng chí, gắn với chương trình, kế hoạch giám sát cá nhân đảng viên.

– Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có chuyển biến trong cán bộ, đảng viên, viên chức thể hiện qua việc sử dụng tiết kiệm giấy, điện, nước… hàng ngày.

– Ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ trong cán bộ, GV,NV được nâng cao: Ít tình trạng đi trễ về sớm, tích cực tham gia công tác phụ đạo học sinh yếu, kém.

– Mọi kế hoạch hoạt động của cơ quan đều được đưa ra bàn bạc, thảo luận trong các buổi họp hội đồng, sinh hoạt Tổ chuyên môn dẫn đến việc đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ.

1. Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Tập thể chi bộ trường THPT………luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định, đoàn kết nhất trí cao. Tập thể chi bộ có trách nhiệm cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Công tác xây dựng và bảo vệ Đảng; công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện Luật công chức, Luật viên chức và quy định về những điều đảng viên không được làm ở các lĩnh vực được phân công phụ trách. Đồng thời, có trách nhiệm cao trong việc đề ra những chủ trương, biện pháp để lãnh đạo xây dựng lập trường tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên; những hình thức, biện pháp đấu tranh ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc chi bộ quản lý.

Các đảng viên luôn tiền phong gương mẫu, không có biểu hiện sa sút về ý chí chiến đấu; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tập thể chi bộ luôn nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, không để xảy ra tình trạng chia bè phái, gây mất đoàn kết trong nội bộ. Khi có tình hình, vụ việc sai sót, vi phạm xảy ra đã thực sự thẳng thắn tự phê bình và phê bình; thường xuyên lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong chi bộ không ngừng rèn luyện phấn đấu, giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Về xác định rõ vai trò trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ cấp ủy, cơ quan đơn vị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng.

Chi bộ đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách trong sinh hoạt và các hoạt động của nhà trường. Việc phân công nhiệm vụ rõ ràng; không có tình trạng dựa dẫm vào tập thể, không rõ trách nhiệm cá nhân, khi có sai sót khuyết điểm thì không ai chịu trách nhiệm.

Cá nhân từng đồng chí trong chi bộ, người đứng đầu đơn vị không có biểu hiện độc đoán, gia trưởng; quyết định và chỉ đạo đúng thẩm quyền, trách nhiệm trong từng lĩnh việc. Không để mất đoàn kết nội bộ. Đã thực sự dân chủ trong sinh hoạt đảng, trong công tác cán bộ như trong đánh giá, quy hoạch, bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách cán bộ… và trong quyết định các chủ trương của nhà trường.

3. Một số công việc đã thực hiện trong quý 3 năm…..

Cụ thể đã tiến hành kiểm tra, giám sát các công tác như sau:

– Kiểm tra, giám sát việc khắc phục những khuyết điểm mắc phải của đảng viên đã rút ra trong kết luận sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

– Giám sát công tác phát triển đảng của chi bộ.

– Giám sát việc tổ chức ôn tập và kiểm tra giữa học kỳ I năm học …………….

– Việc thu nộp đảng phí của đảng viên, quỹ đảng phí và việc sử dụng các loại quỹ trong nhà trường.

– Việc tổ chức cho đảng viên đăng ký “Công trình cá nhân” trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

– Việc chấp hành Điều lệ Đảng và thực hiện Nghị quyết của Chi bộ (hai đồng chí)

– Việc thực hiện Nghị quyết chi bộ và chấp hành Điều lệ Đảng, lồng ghép việc kiểm tra khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của đảng viên đã rút ra sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4-khóa XI (bốn đồng chí)

– Công tác phát triển đảng của chi bộ:

– Việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Nhìn chung, qua học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI ) và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị, nhận thức của cán bộ, đảng viên sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về những nhiệm vụ giải pháp tổ chức thực hiện được nêu trong nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

III. Một số hạn chế, khuyết điểm của chi bộ chưa khắc phục triệt để.

Công tác lãnh đạo xây dựng lập trường tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên chưa đạt hiệu quả cao, đội ngũ còn có nhiều biến động.

Sau kiểm điểm phê bình và tự phê bình, kế hoạch sửa chữa khi có hạn chế, khuyết điểm của tập thể hoặc cá nhân chưa được thực hiện xuyên suốt.

Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân thuộc phạm vi ngoài cơ quan chưa thể hiện rõ.

Tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến kinh nghiệm công tác chưa nâng tầm.

Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình chưa đồng bộ.

Công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ hằng năm đã được tổ chức, thực hiện, song việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa có kế hoạch dài hạn, thiếu tính đột phá và bền vững.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đôi khi chưa được triển khai đồng bộ với chức năng kiểm tra, giám sát, do đó việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đôi khi chưa thường xuyên, kịp thời, chưa hiệu quả.

IV. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm

Kiểm điểm phê bình tự phê bình gắn với thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng là một việc làm khá mới mẻ nên đa số các đảng viên trong quá trình kiểm điểm vẫn còn chú trọng vào chuyên môn.

Các thành viên trong chi uỷ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thời gian dành cho công tác tự kiểm tra còn ít.

Yêu cầu giáo dục của thời kỳ đẩy mạnh đổi mới toàn diện, đổi mới quản lý nâng cao chất lượng giáo dục đã và đang đặt ra nhiều vấn đề, áp lực công việc ngày càng cao.

Chế độ báo cáo, thỉnh thị lên cấp trên thỉnh thoảng có hơi chậm trễ, do quá nhiều các báo cáo của ngành giáo dục phải thực hiện trong cùng giai đoạn; nhất là trong giai đoạn mà việc đổi mới giáo dục được xem là nhiệm vụ cấp bách của Đảng, Nhà nước và nhân dân cùng thực hiện theo Nghị quyết TW 8.

Sự gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú của đảng viên chủ yếu dựa vào nhận xét của chính quyền địa phương cuối năm.

V. Những biện pháp giải pháp để khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm hạn chế.

Chi bộ cần tập trung hơn, quyết liệt hơn trong công tác nghiên cứu, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng một cách kịp thời; Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc kiểm điểm, đánh giá và biện pháp giải quyết vấn đề cấp bách của các cấp theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI).

Làm tốt công tác đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên để mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo kiểm điểm, liên hệ theo từng chức trách, nhiệm vụ được giao, tự phê bình và phê bình thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, gắn với thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm, theo từng nhiệm vụ được phân công.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư, đưa nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo gắn với công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với cán bộ, đảng viên theo Điều lệ Đảng.

Chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế của cơ quan đã đề ra; dân chủ thảo luận đi đến quyết định theo ý kiến của tập thể các vấn đề như công tác cán bộ, công tác tài chính và quy chế thi đua, khen thưởng hằng năm.

Thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình, liên hệ với nơi cư trú theo từng chức trách, nhiệm vụ được giao, để nắm bắt tình hình và kịp thời giáo dục cán bộ, đảng viên, giáo viên, CNV.

Trên đây là báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của tập thể chi bộ Trường THPT…………….

Nơi nhận:

– Văn phòng Quận ủy (b/c);

– Các đoàn thể;

– Các đảng viên;

– Lưu CB.

TM. CHI BỘ
BÍ THƯ

Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm – Mẫu 4

ĐẢNG BỘ (CHI BỘ)……………..

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày…… tháng…… năm……

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TỔ CHỨC ĐẢNG

Năm ……….

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị; ……..………… đánh giá, xếp loại với các nội dung chủ yếu sau:

1. Ưu điểm, kết quả đạt được

1.1. Kết quả về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

– Công tác chính trị tư tưởng.

– Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ.

– Lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể chính trị – xã hội.

– Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

1.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm

– Việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm để thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Kết quả lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

– Kết quả đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị, các đoàn thể chính trị – xã hội và các tổ chức đảng trực thuộc.

2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

2.1. Hạn chế, khuyết điểm.

– Về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

– Về thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm

2.2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

3. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục, đang khắc phục, mức độ khắc phục, chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

4. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

Về những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân…

6. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

7. Tự đánh giá về cấp độ và tự nhân mức xếp loại chất lượng

Tổ chức Đảng tự phân tích, đánh giá xác định cấp độ “Xuất sắc” hoặc “Tốt” hoặc “Trung bình” hoặc “Kém” cho từng tiêu chí đánh giá cụ thể và tự nhận xếp loại chất lượng theo 1 trong 4 mức (“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “Hoàn thành nhiệm vụ”, “Không hoàn thành nhiệm vụ”) theo Mẫu 06.

T/M ……………………..

(Ký tên, đóng dấu)

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

0 ( 0 bình chọn )

Doki

https://doki.vn
Doki giúp bệnh nhân dễ dàng lựa chọn và đặt lịch khám với bác sĩ chuyên khoa giỏi từ đó tăng hiệu quả khám chữa bệnh và giảm thời gian chờ khám

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm