Blog

Bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng (3 mẫu)

13

Bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng (3 mẫu)

Bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng là biểu mẫu được sử dụng trong trường hợp Đảng viên chính thức đang sinh hoạt tại chi ủy, chi bộ này muốn chuyển sang cơ sở mới.

Nội dung của mẫu bản kiểm điểm đảng viên cầ nêu rõ thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày vào Đảng, chức vụ Đảng, đơn vị công tác và chi bộ sinh hoạt cũng như những ưu điểm, nhược điểm trong quá trình công tác. Sau đây là nội dung chi tiết Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng và cách viết, mời các bạn cùng tham khảo.

Bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng – Mẫu 1

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————–

Bạn đang xem: Bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng (3 mẫu)

…….., ngày …. tháng …. năm …….

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: – Chi uỷ chi bộ……………………………………………………………

– Đảng uỷ………………………………………………………………….

Tên tôi là:………………………………………………………………………………

Sinh ngày ……….. tháng ………. năm…………………………………………

Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………….

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày ngày ……. tháng ……. năm……

Tại chi bộ:…………………………………………………………………………….

Chính thức ngày: …………………………..tại chi bộ:…………………………

Hiện đang công tác và sinh hoạt tại chi bộ:………………………………….

Căn cứ tiêu chuẩn, nhiệm vụ của người đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

1. Về tư tưởng chính trị

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

2. Về đạo đức, lối sống

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

4. Về tổ chức kỷ luật

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

5. Về khuyết điểm

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt đảng tại Chi bộ , Đảng bộ . Nay, tôi xin được chuyển sinh hoạt đảng đến chi bộ . , đảng bộ

Kính mong chi ủy chi bộ , Đảng ủy ………………. tạo điều kiện cho tôi được chuyển sinh hoạt đảng đến đơn vị mới.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA CHI UỶ CHI BỘ

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……., ngày …… tháng …… năm …….

T/M CHI ỦY
BÍ THƯ

ĐẢNG UỶ ……………….. XÁC NHẬN

Chữ ký đồng chí:……………………………………………………………….

.., ngày …… tháng …… năm ……..

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

Bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng – Mẫu 2

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

TỪ ……/20…. ĐẾN HẾT THÁNG …../20…

Tôi tên:………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh: …………………… Nơi sinh:…………………..

Ngày vào Đảng: …………………………. Chính thức:………………..

Qua thời gian sinh hoạt và công tác tại Chi bộ ………thuộc Đảng bộ ………….., Tôi tự thấy mình có những ưu, khuyết điểm sau:

I. Ưu điểm:

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

II. Khuyết điểm:

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

III. Hướng khắc phục khuyết điểm:

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt đảng tại Chi bộ, Đảng bộ. Nay do tôi xin được chuyển sinh hoạt đảng đến chi bộ………………………, đảng bộ…………

Kính mong chi ủy chi bộ, Đảng ủy ……………………………………….. tạo điều kiện cho tôi được chuyển sinh hoạt đảng đến đơn vị mới.

….…, ngày ….. tháng ….. năm 20…

NGƯỜI LÀM ĐƠN

……………………………………

Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA CHI BỘ

………………………………………………………………

………………………………………………………………

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA ĐẢNG ỦY

………………………………………………………………

………………………………………………………………

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

Bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng – Mẫu 3

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————–

…….., ngày …. tháng …. năm …….

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: – Chi uỷ chi bộ……………………………………………………………

– Đảng uỷ………………………………………………………………….

Tên tôi là:………………………………………………………………………………

Sinh ngày ……….. tháng ………. năm…………………………………………

Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………….

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày ngày ……. tháng ……. năm……

Tại chi bộ:…………………………………………………………………………….

Chính thức ngày: …………………………..tại chi bộ:…………………………

Hiện đang công tác và sinh hoạt tại chi bộ:………………………………….

Căn cứ tiêu chuẩn, nhiệm vụ của người đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

1. Về tư tưởng chính trị

– Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng trung thành với đường lối đổi mới của Đảng,

mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Chấp hành và thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.

– Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

– Luôn trau dồi kiến thức tự tìm hiểu học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác cho bản thân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

– Bản thân luôn có lối sống trong sáng lành mạnh , giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức tính tiên

phong, gương mẫu của người Đảng viên, giáo viên. Có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, thực hành và vận động gia đình và nhân dân thực hiện lối sống tiết kiệm, thường xuyên tham gia và thực hiện các Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

– Luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết trong các hoạt động ở chi bộ đảng và cơ quan luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.

– Tạo mối quan hệ thân thiện hòa nhã với nhân dân địa phương, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

3. Trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao

– Trong quá trình công tác Bản thân luôn ý thức được trách nhiệm công việc và nhiệm vụ được giao, tự giác ,nhiệt tình trong công việc.Về công tác giảng dạy bản thân tôi luôn phấn đấu trau dồi chuyên môn,đọc sách báo nhằm tích lũy chuyên môn.Lên lớp đúng giờ,soạn giáo án đầy đủ,thực hiện đúng quy chế chuyên môn.Với các công việc tập thể bản thân luôn nhiệt tình, hăng hái và có trách nhiệm với các công việc được giao. Luôn hoàn thành mọi việc được giao và báo cáo kết quả kịp thời theo quy định của cấp trên.

– Tạo mối quan hệ thân thiện hòa nhã, đúng mực với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Thường xuyên tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị nơi công tác.

4. Tổ chức kỷ luật trong đảng

– Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức và các cấp có thẩm quyền lãnh đạo.

– Tích cực tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định; thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể đã đề ra.

5. Về hạn chế và khuyết điểm

– Chưa hiểu hết tâm tư, suy nghĩ của học sinh lớp chủ nhiệm

– Đôi khi chưa mạnh dạn góp ý với thành viên của tổ

6. Biện pháp khắc phục hạn chế khuyết, khuyết điểm:

Quan tâm hơn nữa đến từng đối tượng đảng viên khác trong chi bộ để tìm cách giúp các em và cả tập thể tốt hơn. Mạnh dạn hơn khi góp ý với đồng nghiệp.

Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt đảng tại Chi bộ, Đảng bộ. Nay do tôi xin được chuyển sinh hoạt đảng đến chi bộ………………………, đảng bộ………………….

Kính mong chi ủy chi bộ, Đảng ủy ……………………………………….. tạo điều kiện cho tôi được chuyển sinh hoạt đảng đến đơn vị mới. Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA CHI UỶ CHI BỘ

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……., ngày …… tháng …… năm …….

T/M CHI ỦY
BÍ THƯ

ĐẢNG UỶ ……………….. XÁC NHẬN

Chữ ký đồng chí:……………………………………………………………….

.., ngày …… tháng …… năm ……..

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

Cách viết bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng

– Về cách thức trình bày

 • Bản tự kiểm này không chỉ gửi lên chi uỷ hiện đang quản lý Đảng viên mà còn sẽ gửi lên Đảng bộ nơi Đảng viên sắp chuyển đến sinh hoạt, chính vì vậy cách thức trình bày là hết sức quan trọng
 • Nhưng lưu ý với những trường hợp đánh máy trực tiếp là sẽ không được đánh máy chữ ký, chữ ký phải được ký thực.

– Phần thông tin cá nhân: Ở phần này như theo mẫu phía trên thì Đảng viên cần điền thông tin đầy đủ chính xác và cẩn thận. Để tránh xảy ra sai sót khi đã chuyển đơn xin chữ ký và nhận xét của chi uỷ đang quản lý và khiến phải làm lại thủ tục này

– Về tư tưởng chính trị: Đảng viên cần nêu được những thông tin trong quá trình mình sinh hoạt tại Đảng uỷ hiện tại thì những phẩm chất như:

 • Lập trường, tư tưởng của đảng viên trong đường lối của Đảng; Mục tiêu dân tộc; Và tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, Hồ Chí minh
 • Về quá trình chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng trong thời gian sinh hoạt
 • Về ý thức tự giác học tập trau dồi thêm kiến thức để bắt kịp với thời đại cũng như nâng cao năng lực bản thân để vận dụng vào quá trình sinh hoạt Đảng

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống

 • Đây là một phần quan trọng đối với mỗi Đảng viên, Đảng viên là một tấm gương cho nhân dân, phẩm chất Đảng viên có trong sạch, lãnh mạnh đạo đức có tốt thì mới phát huy, tinh thần tuyên truyền tư tưởng cách mạng đến nhân dân
 • Đảng viên phải nêu được về tư cách đạo đức , phẩm chất của mình. Thêm vào đó còn phải nêu được nhưng biểu hiện cụ thể, ở đây Đảng viên cần phải trung thực để liệt kê những biểu hiện tích cực và biểu hiện tiêu cực nếu có.
 • Những biểu hiện tích cực của Đảng viên không chỉ là phẩm chất đạo đức hàng ngày mà còn là dựa trên những hoạt động, đường lối của Đảng dành cho Đảng viên như những cuộc thi , vận động về phẩm chất đạo đức lối sống của Đảng viên.

– Trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao

 • Trong quá trình công tác, sinh hoạt đảng thì Đảng viên phải tự đánh giá trách nhiệm của mình đối với các nhiệm vụ được giao. Về ý thức tự giác thực hiện, mức độ thực hiện và cách thức thực hiện
 • Khi Đảng viên càng có trách nhiệm với công việc và nhiệm vụ của mình thì sẽ tận lực với công việc, có những sáng tạo, cách thức làm việc để đạt hiệu quả cao nhất.

– Tổ chức kỷ luật trong Đảng

 • Khi tham gia một tổ chức thì điều làm nên sự thành công của tổ chức đó phải kể đến kỷ luật
 • Trong phần này Đảng viên sẽ cần tự nhận xét về những ý thức chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật của Đảng. Thái độ và trách nhiệm của Đảng viên khi chấp hành kỷ luật và nhiệm vụ Đảng đặt ra.

– Về hạn chế, khuyến điểm và biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm: Từ những phần tự nhận xét phía trên và thực tế sinh hoạt Đảng, Đảng viên sẽ tự rút ra được những hạn chế khuyến điểm của mình trong quá trình sinh hoạt Đảng tại chi uỷ bên cạnh đó cần nêu được những biện pháp khắc phục trong thời gian sau.

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

0 ( 0 bình chọn )

Doki

https://doki.vn
Doki giúp bệnh nhân dễ dàng lựa chọn và đặt lịch khám với bác sĩ chuyên khoa giỏi từ đó tăng hiệu quả khám chữa bệnh và giảm thời gian chờ khám

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm